Autobedrijf Hamers

Autobedrijf Hamers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Hamers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Behartiging van gerechtvaardigde belangen van Autobedrijf Hamers of van een derde.
 • Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer serviceberichten en klanttevredenheidsonderzoek.
 • Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Hamers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst voor onderhouden en repareren van een auto en aanverwante producten en diensten;
 • Het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;
 • Het doorvoeren van procesverbeteringen;
 • Het versturen van serviceberichten over bijvoorbeeld een APK keuring, onderhoud en winterbanden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bij terugroepacties.
 • Afhankelijk van het doel verwerkt Autobedrijf Hamers contactgegevens, geboortedatum, gegevens om de identiteit en rijbevoegdheid te kunnen vaststellen, financiële gegevens, gegevens over het
  voertuig zoals kenteken en locatiegegevens, het aantal schadevrije jaren, het gedrag op websites en sociale media, inloggegevens en/of camerabeelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij indien noodzakelijk aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk hierbij aan:

 • Importeurs en fabrikanten;
 • Dienst Wegverkeer (RDW) en Waarschuwingssystemen;
 • Aanbieders van mobiliteitspassen, hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten en kredietinformatiebureaus;
  Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, expertisebureaus, softwareleveranciers;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf Hamers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens zijn door Autobedrijf Hamers geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en de ernst of impact daarvan. Deze risicoclassificatie stelt Autobedrijf Hamers in staat organisatorische en technische maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen. Het gaat hier om:

 • Preventieve maatregelen: voorkomen dat een dreiging leidt tot een beveiligingsincident;
 • Detectieve maatregelen: weten dat er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden;
 • Repressieve maatregelen: beperken van de negatieve gevolgen van het beveiligingsincident;
 • Herstelmaatregelen: verhelpen van de negatieve gevolgen;
 • Correctieve maatregelen: repareren van de gebleken tekortkomingen in de beveiliging.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming die u heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uw verzoek kunt u sturen naar info@autohamers.nl.

Vragen, opmerkingen en klachten

Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Autobedrijf Hamers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Hamers
T.a.v. Sandra Swagers-Hamers Dobbeweg 2
2254 AG Voorschoten
071-560 02 00
info@autohamers.nl

Wijzigingen

Deze versie van de privacyverklaring is gedateerd 25 mei 2022. Autobedrijf Hamers behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.